OGÓLNE WARUNKI UMOWY NAJMU DEALER RENT („OWU”)

1. PRZEDMIOT OWU ZAWARCIE I PRZEDMIOT UMOWY.

 1. Niniejsze OWU stosuje się umów najmu pojazdów („Umowa”) pomiędzy autoryzowanymi dealerami sieci FCA Poland („Dealer”), którzy informują o dostępności pojazdów („Pojazd”) do wynajmu poprzez stronę www.leasysrent.pl, a klientami („Klient”; Klient i Dealer są zwani dalej „Stronami”). Identyfikacja Dealera będącego stroną Umowy jest dokonywana w toku rezerwacji Pojazdu przez Klienta na stronie www.leasysrent.pl. Poprzez stronę internetową www.leasysrent.pl
 2. Klient może sprawdzić dostępność Pojazdów u Dealerów i zarezerwować najem wybranego Pojazdu na określony termin u wybranego Dealera. Dokonanie rezerwacji nie skutkuje zawarciem między Klientem a Dealerem Umowy. Umowa jest zawierana w formie pisemnej w lokalu Dealera określonym w rezerwacji. W celu zawarcia Umowy Klient powinien stawić się w lokalu Dealera w terminie określonym w rezerwacji. OWU stanowią integralną część Umowy.
 3. Na podstawie Umowy Dealer udostępnia Klientowi wskazany w niej Pojazd do korzystania na warunkach i zasadach określonych w Umowie, a Klient zobowiązany jest zapłacić Dealerowi określony w Umowie czynsz najmu.

 

2. WYDANIE POJAZDU.

 1. Dealer jest zobowiązany wydać Klientowi samochód w dobrym stanie technicznym, bez uszkodzeń i usterek. Klient jest zobowiązany użytkować Pojazd w normalny sposób, zgodny z przeznaczeniem Pojazdu. Pojazd posiada kompletne wyposażenie, pełny zbiornik paliwa oraz zostaje wydany z kompletem dokumentów (obejmujących dowód rejestracyjny, polisę OC / AC, ogólne warunki ubezpieczenia OC i AC, instrukcję obsługi Pojazdu i warunki gwarancji producenta Pojazdu), i jednym kompletem kluczy. Pojazd jest wydawany przez Dealera Klientowi w określonej w rezerwacji placówce Dealera.
 2. Przy odbiorze Pojazdu Klient jest obowiązany, w zakresie w jakim jest to możliwe, uwzględniając ewentualny brak profesjonalnej wiedzy Klienta i okoliczności towarzyszące przekazaniu, sprawdzić zgodność Pojazdu z Umową, jego sprawność mechaniczną i stan nadwozia oraz kompletność wyposażenia (w tym liczbę kluczyków i dokumenty Pojazdu), a także podpisać protokół przekazania. W protokole przekazania należy wskazać stwierdzone rozbieżności Pojazdu z Umową, stwierdzone wady i uszkodzenia Pojazdu oraz braki wyposażenia. Wzór protokołu przekazania stanowi Załącznik nr 1 do OWU.

 

3. KORZYSTANIE Z POJAZDU.

 1. Klient nie może oddać Pojazdu w podnajem ani do bezpłatnego używania osobie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Dealera. Pojazd nie może być wykorzystywany do: (a) przewozu ładunku lub osób niezgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w miejscu użytkowania, (b) przewozu amunicji, materiałów wybuchowych i materiałów radioaktywnych, (c) holowania innych Pojazdów, (d) przewozu osób lub ładunku w liczbie lub ilościach przekraczających wartości określone w dowodzie rejestracyjnym lub w instrukcji obsługi Pojazdu; (e) zawodowego przewozu osób lub ładunku za wynagrodzeniem. W Pojeździe zakazane jest palenie wyrobów tytoniowych lub papierosów elektronicznych, zażywanie narkotyków oraz przewożenie zwierząt poza specjalnie przeznaczonym do tego celu własnym kontenerem. Zakazane są jakiekolwiek ingerencje w licznik kilometrów Pojazdu.
 2. Klient jest zobowiązany do przestrzegania zaleceń dotyczących korzystania z Pojazdu i jego eksploatacji zawartych w przekazanej wraz z Pojazdem instrukcji obsługi. Klient jest zobowiązany do zachowania należytej dbałości przy korzystaniu z i eksploatacji Pojazdu. Klient zobowiązuje się do starannego przechowywania kluczyków do Pojazdu i dowodu rejestracyjnego.
 3. Wyjazd Pojazdu poza granicę Polski wymaga wcześniejszej zgody Dealera. Wniosek o zgodę i zgoda Dealera mogą być złożone i przekazane na adresy korespondencyjne Stron.
 4. Klient jest zobowiązany używać Pojazd zgodnie z prawem, w tym zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
 5. W razie naruszenia prawa przez Klienta lub osoby, za które ponosi on odpowiedzialność, w związku z ruchem lub korzystaniem z Pojazdu, w sytuacji gdy zgodnie z właściwymi przepisami sankcja lub odszkodowanie z tytułu takiego naruszenia jest nakładana na właściciela Pojazdu lub dochodzona od właściciela Pojazdu, Dealer zapłaci nałożoną na Dealera sankcję pieniężną lub odszkodowanie w sposób określony w doręczonych Dealerowi dokumentach (np. mandat, wezwanie do zapłaty), a Klient będzie zobowiązany do zwrotu Dealerowi zapłaconej kwoty, chyba że nałożona sankcja lub odszkodowanie jest niesłuszne ze względu na brak naruszenia prawa przez Klienta lub osoby, za które ponosi on odpowiedzialność. Ponadto, za każdy taki przypadek Dealer ma prawo żądać zapłaty przez Klienta kwoty równej kosztom poniesionym w związku z zajęciem się sprawą, nie wyższych niż kwota za przypadek określona w Umowie.
 6. W razie naruszenia przez Klienta lub osoby, za które ponosi on odpowiedzialność, prawa w związku z ruchem lub korzystaniem z Pojazdu, w sytuacji gdy zgodnie z właściwymi przepisami sankcja lub odszkodowanie z tytułu takiego naruszenia jest nakładana na kierującego Pojazdem, jeżeli Dealer otrzyma wezwanie do wskazania sprawcy, wezwanie do zapłaty lub inny podobny dokument, Dealer wskaże Klienta jako osobę będącą posiadaczem Pojazdu i nim kierującą. Ponadto, za każdy taki przypadek Dealer ma prawo żądać zapłaty przez Klient kwoty równej kosztom poniesionym w związku z zajęciem się sprawą, nie wyższych niż kwota za przypadek określona w Umowie.

 

4. UBEZPIECZENIE OC. AWARIE, USZKODZENIA, KRADZIEŻ LUB POŻAR POJAZDU

 1. Pojazd przekazywany jest z ubezpieczeniową ochroną odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich (dalej „ubezpieczenie OC”). Warunki ubezpieczenia przewidziane są w umowie ubezpieczenia zawartej przez Dealera z ubezpieczycielem, o minimalnej wysokości ubezpieczenia nie niższej niż wymagana przez prawo i której wartość podana jest w pkt 1.2. Kopia polisy ubezpieczenia OC, wyciąg z warunków ubezpieczenia i ogólne warunki ubezpieczenia („Dokumentacja OC”) są przekazywane Klientowi przez Dealera przy zawarciu Umowy Najmu.
 2. W przypadku zdarzenia objętego ubezpieczeniem OC, Klient zobowiązany jest do wypełnienia i podpisania „zgłoszenia zdarzenia” według wzoru ubezpieczyciela oraz podpisania dokumentów i dokonania czynności wymaganych zgodnie z Dokumentacją OC. Dokumenty te należy przesłać do Dealera, niezwłocznie, jeżeli będzie to możliwe nie później w ciągu 24 godzin po wystąpieniu zdarzenia mailem na adres wskazany w punkcie 1 razem z ewentualną dokumentacją fotograficzną, aby umożliwić Dealerowi dokonanie zgłoszenia zdarzenia do ubezpieczyciela. Dodatkowo dokumenty należy niezwłocznie przesłać do Dealera w oryginale.
 3. Umowa określa czy Pojazd jest objęty ubezpieczeniową ochroną auto-casco oraz związane z tym obowiązki Stron, a także udział własny Klienta w szkodzie likwidowanej z ubezpieczenia auto-casco.
 4. W przypadku sporu ze stronami trzecimi związanego ze zdarzeniami dotyczącymi Pojazdu (w tym uszkodzenia Pojazdu), korzystania z Pojazdu lub uczestnictwa Pojazdu w ruchu w okresie od odbioru Pojazdu przez Klienta do jego zwrotu do Dealera, Klient zobowiązany jest współpracować z Dealerem, a na żądanie Dealera – również z ubezpieczycielem, w przypadku dochodzenia roszczeń od osób trzecich, jak i w przypadku obrony przed roszczeniami osób trzecich.
 5. Klient zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić Dealerowi awarię lub uszkodzenie Pojazdu lub jego wyposażenia, podając miejsce i okoliczności danego zdarzenia. Klient nie jest uprawniony do dokonywania w samochodzie napraw bez uprzedniej zgody Dealera, poza drobnymi i niezbędnymi do dojechania w bezpieczne miejsce naprawami, które zgodnie z instrukcją obsługi Pojazdu mogą być wykonane samodzielnie przez użytkownika Pojazdu poza profesjonalnym serwisem (np. wymiana koła na zapasowe).

 

5. ZWROT POJAZDU

 1. Z upływem okresu najmu (w tym w przypadku wcześniejszego rozwiązania Umowy Najmu), Klient jest zobowiązany zwrócić Pojazd zgodnie z art. 675 § 1 Kodeksu cywilnego i zgodnie z poniższym trybem:
  • zwrot musi nastąpić o godzinie tożsamej z godziną odbioru, w miejscu, w którym Pojazd został odebrany przez Klienta od Dealera lub innymi miejscu uzgodnionym przez Klienta z Dealerem;
  • Klient zobowiązany jest do zwrotu Pojazdu z kompletnym wyposażeniem oraz kompletem dokumentów i kluczyków wydanych Klientowi. W przypadku braku zwrotu, nawet częściowego, powyższych elementów, Klient będzie zobowiązany do zapłacenia na rzecz Dealer kwoty odpowiadającej wysokości kosztów odtworzenia;
  • Pojazd musi być zwrócony czysty wewnątrz i na zewnątrz oraz w stanie wynikającym ze zwykłego i właściwego użytkowania Pojazdu.
 2. Z chwilą zwrotu Pojazdu w miejscu zgodnym z pkt 5.1.a) powyżej ryzyko nadzoru nad Pojazdem jest przeniesione z Klienta na Dealera. Przy odbiorze Pojazdu Dealer jest obowiązany, w zakresie w jakim jest to możliwe, uwzględniając okoliczności towarzyszące zwrotowi, sprawdzić sprawność mechaniczną Pojazdu i stan nadwozia oraz kompletność wyposażenia (w tym liczbę kluczyków i dokumenty Pojazdu). Przy zwrocie Pojazdu Strony sporządzają protokół (zwanym dalej „Protokołem Zwrotu”). Wzór Protokół Zwrotu stanowi załącznik do Umowy. Protokół Zwrotu powinien zostać podpisany przez obie Strony Umowy Najmu, a w przypadku braku porozumienia co do treści Protokołu Zwrotu, należy wskazać w nim rozbieżności miedzy Stronami. Klient może zgłosić zastrzeżenie do Protokołu Zwrotu, które zostaną odnotowane przed jego podpisaniem.
 3. Jeżeli Klient nie zwrócił Pojazdu w terminie zakończenia najmu, korzysta z niego bezumownie. Dealer ma prawo podjąć działania w celu odzyskania Pojazdu. W  przypadku braku zwrotu Pojazdu przez Klienta w terminie zakończenia najmu, Klient jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Dealera z tytułu bezumownego korzystania z Pojazdu wskazanej w Umowie kwoty za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia zwrotu, aż do czasu dostarczenia Pojazdu do miejsca zwrotu wskazanego w Umowie lub uzgodnionego miedzy Dealerem a Klientem. Niezależnie od zastrzeżonego obowiązku zapłaty kwoty z tytułu bezumownego korzystania z Pojazdu, Dealer może dochodzić zwrotu kosztów odzyskania i przetransportowania Pojazdu do miejsca zwrotu (zgodnie z cenami rynkowymi).

 

6. PŁATNOŚCI I DODATKOWE OPŁATY

 1. Terminy i sposób płatności określa Umowa. Umowa może przewidywać dodatkowe opłaty.

 

7. CZAS TRWANIA NAJMU. ROZWIĄZANIE UMOWY NAJMU

 1. Najem Pojazdu trwa przez okres wskazany w Umowie. Dealer ma prawo do rozwiązania Umowy Najmu za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym wyłącznie w następujących, poniższych przypadkach i tylko, gdy ich znaczenie może być uznane za ważne:
  • Klient naruszył zobowiązania określone w pkt 3 OWU;
  • z przyczyn zawinionych przez Klienta ubezpieczyciel odstąpił od umowy ubezpieczenia OC Pojazdu, wypowiedział tę umowę lub anulował bądź cofnął polisę ubezpieczenia OC Pojazdu;
  • Umowa może określać dodatkowe przesłanki wypowiedzenia.
 2. W przypadku kradzieży Pojazdu Umowa Najmu ulega rozwiązaniu.

 

8. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Dane korespondencyjne stron są określone Umowie. Oświadczenia i korespondencja Stron będą dokonywane na te adresy.
 2. Strona www.leasysrent.pl jest udostępniana Dealerom przez Leasys Polska sp. z o.o. Leasys Polska sp. z o.o. nie jest w żadnym wypadku stroną Umów, nie oferuje usługi Dealer Rent i nie jest agentem Dealerów. Niniejsze OWU nie są stosowane ani nie dotyczą Leasys Polska sp. z o.o.
 3. Umowa podlega prawu polskiemu. Spory między stronami rozstrzygają sądy polskie zgodnie z właściwością określoną przepisami prawa. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

9. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Klienta przetwarzanych w związku z realizacją Umowy Najmu jest Dealer.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
 3. realizacja Umowy Najmu– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tj. wykonanie umowy),
 4. realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Dealera oraz Umowy Najmu– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tj. wypełnienie obowiązku prawnego),
 5. obrona i dochodzenie ewentualnych roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tj. prawnie uzasadnionego interesu Dealera, jakim jest obrona i dochodzenie roszczeń).
 6. Dane osobowe mogą być przekazywane przez Dealera ubezpieczycielom, instytucjom uprawnionym do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa, jak również podmiotom, którym Dealer powierza wykonywanie usług na jego rzecz.
 7. Dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji Umowy Najmu, a po tym okresie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobom, których dane dotyczą przysługują następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 9. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia Umowy Najmu. Konsekwencją niepodania danych będzie odmowa zawarcia Umowy Najmu.
 10. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w zakresie realizacji Umowy Najmu zostanie przedstawione Klientowi przez Dealera.
 11. Leasys Polska sp. z o.o. w żadnym stopniu nie odpowiada za zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych dokonywanego przez Dealera.