Privacy Policy

Polityka określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych niezbędnych do realizacji usług świadczonych za pośrednictwem platformy rezerwacyjnej DEALER RENT dostępnej pod adresem www.leasysrent.pl

 

Administrator danych 

Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem platformy rezerwacyjnej DEALER RENT pozostaje LEASYS POLSKA SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000156396, NIP: 521-323-66-05, REGON: 015442730 (“LEASYS”) 

 

Cel i podstawa prawna gromadzenia danych 

Dane osobowe gromadzone są dla celów związanych z realizacją usług świadczonych za pośrednictwem platformy rezerwacyjnej DEALER RENT, tj. w szczególności dla celów: 

W zakresie, w jakim dane osobowe przetwarzane są w związku z rejestracją i korzystaniem z platformy rezerwacyjnej DEALER RENT, w tym w szczególności w związku z dokonywaniem rezerwacji wybranego pojazdu, podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit b RODO tj. wykonanie umowy. 

Przetwarzanie danych osobowych gromadzonych w związku z kierowanymi zapytaniami odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadnionego celu LEASYS jakim jest obsługa tych zapytań. 

 

Odbiorcy danych osobowych 

W przypadku dokonania i potwierdzenia rezerwacji pojazdu, dane osobowe przekazywane będą przez LEASYS do wybranego dealera. 

Dane osobowe mogą być również przekazywane przez LEASYS: 

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (tj. państw nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowych. 

 

Czas przetwarzania danych osobowych 

W przypadku rejestracji, dane osobowe przetwarzane będą aktywnie przez LEASYS do czasu usunięcia konta, a po tym okresie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. 

Dane osobowe przetwarzane dla celów obsługi zapytań, przechowywane będą przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a po tym okresie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. 

 

Prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobom, których dane dotyczą przysługują następujące prawa: 

Realizacja praw osób, których dane dotyczą odbywa się w zakresie i na warunkach przewidzianych w Rozdziale III RODO. 

 

Inspektor Ochrony Danych 

Przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych w Leasys nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres email: daneosobowe.pl@leasys.com.